МЕНИ
ЗАТВОРИ
Марина Вујановић
Одељенски старешина VIII/1

Марина Вујановић
Одељенски старешина VIII/1
Marina Vujanović
Рођена сам 25.07.1987. године у Београду, где сам завршила основну и средњу школу. Основне академске студије на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију, Универзитета у Београду, студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са моторичким поремећајима, завршила сам 2010. године, а мастер академске студије 2012. године. 2018. године одбранила сам докторску дисертацију на тему „Кинестетичка сензитивност и соматосензорне функције као детерминанте квалитета писања“ и стекла звање доктора дефектолошких наука. До сада сам објавила више од 50 саопштења и радова на тему специјалне едукације и рехабилитације.
Рад у струци започела сам 2011. године у ПУ „Бошко Буха“, као дефектолог соматопед у развојној групи. Oд школске 2011/2012. године радила сам као дефектолог васпитач, а од школске 2012/2013. године као наставник разредне наставе у ОШ „Миодраг Матић“, са ученицима са церебралном парализом и вишеструким сметњама у развоју. Неколико година била сам демонстратор на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију. Од 2018. године ангажована сам као стални члан Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету, ученику и одраслом, на општинама Нови Београд и Земун. Члан сам Школског одбора ОШ „Миодраг Матић“ и члан Савета родитеља ПУ „Звездара“.
Наставници наше школе