МЕНИ
ЗАТВОРИ

Наставни процес

Традиција

Наша школа има традицију дугу 48 годину и представаља важан део живота наших ученика и њихових родитеља. Због специфичних потреба наших ученика, као и специфичног породичног окружења ова деца налазе велику подршку у целокупном особљу школе. Развој школе праћен је добром организацијом и квалитетом наставе, уз неговање свих традиционалних вредности које ова школа има, али и праћењем савремених токова у настави. С' обзиром да је рад у школи усмерен ка континуираној едукацији и рехабилитацији деце са церебралном парализом и вишеструким сметњама у развоју наставни кадар чине дефектолози - соматопеди. Додатну подршку ученицима пружају и стручни сарадници логопеди,корепетитор, психолог и реедукатор психомоторике.

Визија

ВИЗИЈА школе усмерена је ка континуираној едукацији деце са сметњама у развоју и деце са инвалидитетом, обезбеђивање знања и искуства за што самосталнији живот и рад, а самим тим и интеграцију у ширу друштвену заједницу.
  • Желимо да будемо школа која константно унапређује наставни процес, развија способности и интересовања ученика.
  • Желимо да постанемо модернија школа у којој ће ученици, наставници, родитељи и представници локалне заједнице у топлој атмосфери међусобне сарадње бити активни учесници васпитно-образовног процеса.
  • Желимо школу која тежи активној улози у друштвеном окружењу.

Мисија

Наша школа тежи да одржи углед и традицију једине школе за децу са церебралном парализом у Републици Србији. Самим тим, МИСИЈА наше школе јесте пружање подршке деци, њиховим породицама и институцијама на које је ова популација упућена, као и подстицање личног развоја ученика и наставника, неговање међусобног разумевања и уважавања.

Настава

Од школске 2012/2013. године наша школа образовни процес са децом са церебралном парализом обавља се по редовном плану сходно законским одредбама, с тим да се за сваког ученика прави индивидуални образовни план са измењеним садржајима, односно ИОП-2, чиме се омогућава пуно учешће ученика у наставном процесу. Настава у школи је добро организована, уз коришћење асистивних технологија. Ученицима се у скаду са њиховим индивидуалним способностима пружају квалитетна знања, вештине и навике. Уз велико ангажовање ученика и наставника, ученици се оспособљавају за што самосталнији живот и рад.

Ваннаставне активности

Осим редовне наставе, богата је и ваннаставним активноста. Ученици учествују у раду великог броја секција (информатика и рачунарство, еколошка секција, ликовна секција, музичка секција, драмско-рецитаторска секција, саобраћајна секција). Школа посећује градска такмичења, сваке школске године наши ученици су део:
  • Смотре деце и омладине са сметњама у развоју,
  • такмичењу „Шта знаш о саобраћају“,
  • Јавном часу цртања,
  • „Дечјој олимпијади“,
  • „Смотри кулутурно-забавних активноси лица са сметњама у развоју“,
  • „Изложби ликовног стваралаштва младих са сметњама у развоју“.

Радионице

Редовно се организују едукативно-креативне радионице. Ученици заједно са својим наставницима уређују школски простор. Због потреба интензивнијег рада, организован је и индивидуално корективни рад који подразумева вежбе психомоторике, као и корепетиција која се односи на додатну помоћ у учењу и раду ученицима. Стручни тимови врше индивидуално праћење ученика и процену потреба за прилагођавање наставних и ваннаставних активности специфичним потребама, способностима и могућностима ученика.

Учионице

Свака учионица је опремљена савременом асистивном технологијом, односно сензорним елементима и рачунарима који су прилагођени на тај начин да их могу користити и наши ученици (специјализовани touch screen монитори, тастери, џоиситици...). Струњаче и lazy bag-ови, посебно конструисане клупе и столице, прилагођене нашим ученицима омогућавају квалитетније обављање васпитно образовног процеса. Како свака учионица има другачију организацију сензорних елемената, допринело је стварању малог кутка за сваког ученика, чиме се доприноси ефикаснија стимулација њиховог сензорног, сазнајног, моторичког развоја и тиме омогућава не само стимулација психомоторног развоја, већ и релаксација и припрема за учење и реализовање школских активности.

Сензорна интеграција

Са ученицима нижих разреда, односно ученицима од првог до четвртог разреда, након наставе, а у трајању од једног школског часа спроводи се сензорна интеграција, а са циљем додатне стимулације и релаксације ученика млађег узраста. На тај начин се додатно опуштају, навикавају на школске обавезе и припремају за реализовање школског програма. Сензорна интеграција се обавља руковођењем дефектолога соматопеда, а у складу су Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом (Службени гласник Републике Србије, бр. 17/2018).

Слободне активности

Ученици су активно укључени и у реализацију слободних наставних активности. Наставник индивидуалне наставе – корепетитор реализује часове слободне наставне активности „Цртање, сликање, вајање“. Одлука о избору слободне наставне активности донета је на основу мишљења ученика и родитеља, при чему су, од понуђене три активности, изабрали "Цртање, сликање, вајање“.