МЕНИ
ЗАТВОРИ

ОГЛАСНА ТАБЛА

Овлашћенo службенo лицe ОШ "Миодраг Матић" - обавештење о електронском општењу
ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ
Јавно достављање
Члан 78.
  1. Јавно достављање врши се:
    1. ако ниједан други начин достављања није могућ;
    2. ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или одговарајуће; 3) у другим случајевима одређеним законом.
    3. Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном гласилу, дневним новинама или на други погодан начин.
  2. Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном гласилу, дневним новинама или на други погодан начин.
  3. Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа. Орган може из оправданих разлога да продужи рок. Ако се јавно доставља решење, његово образложење може да буде изостављено. Уз решење се дају обавештења о месту, просторији и начину увида у образложење.